Музикотерапия

Музикотерапията е клон на науката, който работи с терапевтичното използване на музиката и музикалните елементи – звук, ритъм, мелодия, хармония и др. Тя е допълнителна форма за терапия, която се осъществява със сесии по музикотерапия. Всяка сесия по музикотерапия може да бъде индивидуална или групова. Сесиите по музикотерапия задължително трябва да се провеждат от обучени и тренирани музикотерапевти за постигането на терапевтичните цели, свързани с различни сектори - психичен, телесен, емоционален, интелектуален, социален, както и сектора на знанието и подобряването на качеството на живота. Музикотерапията не цели художествения ефект или музикалното образование.
Професията музикотерапевт е приложима в многопрофилни болници, рехабилитационни центрове, извънболнични клиники, дневни стационари, защитени жилища, психиатрични центрове, старчески домове, хосписи, училища, детски градини и частни практики в екипна работа от: лекари, психолози, психотерапевти, психиатри, логопеди и социални работници. Музикотерапията е адресирана до физическите, психологичните, когнитивните и социалните потребности на хора с различни състояния, разстройства и или болести.

Музикотерапията се отнася към хора:

с тревожност и стрес
с психични разстройства
широко разпространени нарушения в развитието
емоционални и поведеченски затруднения
когнитивни увреждания
неврологични разстройства
хронични заболявания
умствена изостаналост
деменция
придобити увреждания/затруднения
езикови нарушения и нарушения в речта
нарушения в храненето
зависимости
зрителни и слухови увреждания
при бременни
личностно развитие и подкрепа
хора, които търсят начин за изразяване
хора, които търсят начин за отпускане, узпокояване и релаксиране
други

- ОСНОВНИ МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ:
Аналитична Музикотерапия
Бихейвиорална Музикотерапия
Хуманистична Музикотерапия

- ДВЕТЕ ОСНОВНИ МЕТОДИЧНИ РАЗНОВИДНОСТИ В ПРАКТИКУВАНЕТО НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА СА:
Активна Музикотерапия
Рецептивна Музикотерапия

* Музикотерапията е призната здравна професия в Европа и Америка и се управлява от етичен кодекс и практика в световен мащаб.
​- Етичните принципи в Музикотерапията са:
Уважение на достойнството и правата на личността
Компетентност и конфиденциалност
Отговорност към клиентите, общността и обществото, в които терапевтът живее и работи
Интегритет
Информирано и доброволно съгласие на клиента
Свобода на волята на клиента
Други
- Няколко от множество определения и дефиниции за музикотерапията:
- „Музикотерапията е използването на музика и/или музикални елементи (звук, ритъм, мелодия или хармония) от страна на квалифициран музикотерапевт при работата му с клиенти или група в процес, чиято цел е да подпомогне и насърчи общуването, взаимоотношенията, мобилизирането, изразяването, организираността и др. подобни терапевтични приоритети, с цел да отговори на определени физически, емоционални, умствени, социални и когнитивни нужди. Под формата на превенция, рехабилитация или лечение, музикотерапията си поставя за задача да развива потенциала и/или възстановява функциите на индивида така, че той да може да постигне едно по-добро ниво на интро- и екстро-персонална интеграция и по този начин един по-пълноценен живот.“ - това е едно по-обширно и всеобхватно определение на музикалната терапия, създадено през 1996 г. от Световната федерация по музиотерапия.
- Проф. Kenneth Bruscia дава следното определение на музикотерапията, в частност на музиката в рамките на терапевтичния процес: „Музикотерапията е систематичен процес на въздействие, където терапевтът помага на клиента на достигне здраве, използвайки музикални преживавания и връзката, която се развива чрез тях като динамична сила на промяната.“
други:
- „Музикотерапията е психотерапевтичен метод, използващ музиката в качеството на лечебно средство.“
- „Музикотерапията е наука, която се стреми да изясни кои състояния се актичират или подтискат от музиката с цел постигане на лечебен ефект.“